Fundacja Pomocy Dzieciom
"KOLOROWY ŚWIAT"

91 - 437 Łódź, ul. Kościelna 6
tel./fax (+42) 640 67 06
(+42) 640 67 05
(+42) 640 67 09

www.kolorowyswiat.org
biuro@kolorowyswiat.org
     
Bank Spółdzielczy Rzemiosła
75 8784 0003 0005 0010 4260 0202

 

 

 

Logo Kolorowy Świat

 

 

 

Logo Kolorowe Przedszkole

 

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” opiekuje się dziećmi, które nie mogą cieszyć się w pełni urokami dzieciństwa, ponieważ zmagają się z chorobami wymagającymi leczenia i rehabilitacji.

Organizacja powstała w 2003 roku w Łodzi z inicjatywy osób prywatnych i jako jedna

z pierwszych w mieście zdobyła status organizacji pożytku publicznego.

"Kolorowy Świat" jest ogólnopolską organizacją non-profit działającą na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los ze względów zdrowotnych czy też społecznych.

Celem działania Fundacji jest pomoc finansowa w procesie leczenia dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, pod kątem stworzenia im możliwości swobodnego funkcjonowania w obecnym świecie. Opieką obejmowane są także Domy Dziecka i dzieci z rodzin najuboższych dla których pozyskiwana jest niezbędna odzież, obuwie, wyposażenie, czy też dofinansowywany ich letni i zimowy wypoczynek jak również organizowane imprezy tematyczne.

Największą grupę wśród niepełnosprawnych Podopiecznych Fundacji stanowią dzieci

z porażeniem mózgowym. Niestety podstawowym problemem, jaki napotykają maluchy oraz ich rodzice w procesie leczenia, jest zbyt mała pomoc finansowa z budżetu państwa. Rehabilitacja dzieci z MPD jest długotrwała, złożona i bardzo kosztowna, gdyż wiąże się

z koniecznością rehabilitacji indywidualnej, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, częstymi wizytami u specjalistów i wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne. Wydatki te przewyższają najczęściej możliwości finansowe rodziców dziecka, tym bardziej, że jedno z nich często zmuszone jest zrezygnować z pracy zarobkowej. Dzięki zbieranym przez Fundację środkom finansowany jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegi operacyjne, rehabilitacja indywidualna oraz pobyt na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z rodzin, których zarobki nie pozwalają na pokrycie wysokich kosztów leczenia.

 

Obecnie Fundacja może pochwalić się utworzeniem placówki niepublicznej przeznaczonej dla dzieci z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym i innymi Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi jaką jest "KOLOROWE PRZEDSZKOLE" w Łodzi. Dofinansowanie na otwarcie placówki Fundacja zdobyła dzięki pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Kolorowe Przedszkole" łączy zajęcia wspomagające rozwój ruchowy dzieci z zajęciami edukacyjnymi. Placówka pracuje Metodą Nauczania Kierowanego i jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, oraz wyposażona w atestowane meble Pető i sprzęt rehabilitacyjny. Dodatkowo przedszkole zajmuje się edukacją rodziców, przygotowując ich do roli prowadzących zajęcia w ramach programu Nauczania Kierowanego z wykorzystaniem Internetu (e‑rehabilitacja). Zapraszamy na stronę KOLOROWEGO PRZEDSZKOLA www.kolorowyswiat.pl

 

W 2008 roku Fundacja zdecydowała o uruchomieniu własnego ośrodka rehabilitacyjno‑edukacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym.